facebook
youtube

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 18.06.2019 do 25.06.2019 roku do konsultacji poddany zostały następujące projekty uchwał:

 • UCHWAŁA NR X/104/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic dla działek nr 182, 524, 533/1 i 531 w obrębie geodezyjnym Strzelinko, gm. Słupsk

 • UCHWAŁA NR X/105/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupsk.

 • UCHWAŁA NR X/106/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXV/221/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia woli założenia Punktu Przedszkolnego we Włynkówku.

 •  UCHWAŁA NR X/107/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXV/220/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia woli założenia Punktu Przedszkolnego w Bierkowie.

 •  UCHWAŁA  NR X/108/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXVI/324/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Głobinie.

 •  UCHWAŁA NR X/109/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/83/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i zaległości podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 •  UCHWAŁA NR X/110/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały VIII /84/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • Uchwała NR X/114/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/293/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013 r.
  Projekty zamieszczonych wyżej uchwał zamieszczone zostały we wskazanym terminie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34 oraz na stronie internetowej www.gminaslupsk.pl. W ciągu 7 dni nie wpłynęły wnioski dotyczący projek

 •