facebook
youtube

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 13.11.2019 do 20.11.2019 roku do konsultacji poddany zostały następujące projekty uchwał:

  • UCHWAŁA NR XV/151/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok.
  • UCHWAŁA NR XV/152/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011r.
  • UCHWAŁA NR XV/153/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie  zmiany  Uchwały Nr XXI/254/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie Statutu Gminy Słupsk
  • UCHWAŁA NR XV/154/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk
  • UCHWAŁA NR XV/155/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  • UCHWAŁA NR XV/156/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  • UCHWAŁA NR XV/157/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • UCHWAŁA NR XV/158/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słupsk
  • UCHWAŁA NR XV/164/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Projekt zamieszczonych wyżej uchwał zamieszczone zostały we wskazanym terminie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34 oraz na stronie internetowej www.gminaslupsk.pl. W ciągu 7 dni nie wpłynęły wnioski dotyczący projektów.