facebook
youtube

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 19.04.2017 do 26.04.2017 roku do konsultacji poddany zostały następujące projekty uchwał:

  • UCHWAŁA NR XXX/380/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu w Redzikowie
  • UCHWAŁA NR XXX/376/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupsk.
  • UCHWAŁA NR XXX/375/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupsk.

Projekty zostały zamieszczony w wyżej wymienionym terminie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe”. W ciągu 7 dni nie wpłynęły wnioski dotyczący projektu uchwały.