facebook
youtube

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk zaprasza mieszkańców do skorzystania z nowej usługi transportowej, która realizowana będzie w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Z transportu mogą skorzystać mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Słupsk, którzy ukończyli 18 lat, mają trudności w przemieszczaniu się oraz są osobami wykluczonymi mobilnie. Usługa ta realizowana jest na terenie Gminy Słupsk i Miasta Słupska. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach możliwe są wyjazdy poza granice Gminy.

W ramach projektu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności mogą liczyć na pomoc asystenta w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca oraz w dotarciu do miejsca docelowego. Samochód dostosowany jest do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Cel podróży w ramach usługi door – to – door powinien być powiązany z aktywizacją społeczno zawodową o charakterze: społecznym (np. udział w zajęciach CIS, warsztatach), zawodowym (np. kursy zawodowe, szkolenia), edukacyjny (np. edukacja formalna) lub zdrowotnym (np. wizyta lekarska, rehabilitacja)

Przejazd w ramach usługi door- to – door jest odpłatny, zgodnie z ustaloną tabelą odpłatności za usługi transportu na terenie Gminy Słupsk, Miasta Słupska i poza nim.

Transport na terenie Gminy Słupsk i Miasta Słupsk

Transport poza granice Gminy Słupsk i Miasta Słupsk

L.p.

Trasa

Odpłatność

Stawka za km (obowiązuje od pn. do pt. w godz. 7:00 – 15:00)

Stawka za km (obowiązuje od godz. 15:00 do 7:00 oraz dni wolne od pracy)

1.

0-20 km

3.00 zł

2.

21-40 km

5.00 zł

3.

41-60 km

7.00 zł

4.

61-80 km

9.00 zł

0,30 zł

0,50 zł

5.

81-100 km

11.00 zł

Chęć skorzystania z usługi transportowej door – to –door można zgłaszać telefonicznie, kontaktując się z Koordynatorem usługi ( tel. 598428402, tel. kom/sms 534401558) lub wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk www.cus.slupsk.pl.