facebook
youtube

Informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do Gminnego Żłobka "Iskiereczka" w Redzikowie. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. Celem głównym projektu jest umożliwienie 40 osobom dorosłym (K i M) z Gminy Słupsk podjęcie lub powrót na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,

Zadanie realizowane jest w ramach  projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka”

 Celem głównym projektu jest umożliwienie 40 osobom dorosłym (K i M) z Gminie Słupsk podjęcie lub powrót na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, poprzez stworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi do lat 3 i zapewnienie funkcjonowania w okresie 24 miesięcy w żłobku w Redzikowie.

 Cele szczegółowe:

  • przygotowanie żłobka w Redzikowie do przyjęcia i sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówki w okresie 24 m-cy,

  • utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia w Gminie Słupsk,

  • utrzymanie nowych miejsc żłobkowych przez okres co najmniej 32 m-cy po zakończeniu realizacji projektu.

Wartość dofinansowania z UE : 967 185,27 PLN

Okres realizacji: od 01-08-2020 do 31-03-2023

Współfinansowanie  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

Informacje i dokumenty rekrutacyjne

KOMUNIKAT Z DNIA 29-03-2021 O OTWARCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU