facebook
youtube

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na usługę – zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla Projektu dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Szczegóły w pliku załącznika -więcej...