facebook
youtube

Planujesz rozwijać swoją firmę? Działasz w branży przemysłowej? Chcesz powiększyć swój park maszynowy, rozbudować halę i zwiększyć zatrudnienie? Dowiedz się w jaki sposób uzyskać wsparcie na nową inwestycję w ramach uchwalanego programu rządowego Polska Strefa Inwestycji. Teraz już nie tylko na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych, ale również na Twoim prywatnym gruncie, w dowolnym miejscu w Gminie, możesz ubiegać się o wsparcie na nowy projekt inwestycyjny! Poniżej przekazujemy kilka istotnych informacji w tym zakresie.

Polska atrakcyjną strefą inwestycyjną, zwolnienia podatkowe uzależnione, m.in. od stopy bezrobocia w powiecie, charakteru planowanej nowej inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy – to główne założenia uchwalanej ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa zmieni zasady funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, również Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przyjęty przez Rząd w dniu 20 lutego br. projekt ustawy jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Proponowane działania są komplementarne z innymi projektami Strategii, takimi jak Pakiet dla miast Średnich czy Program Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polski. Jak zmieni się rzeczywistość inwestorów realizujących projekty inwestycyjne w Polsce po wejściu w życie nowych przepisów? Czy to prawda, że ulgi w podatku dochodowym będą dostępne na terenie całej Polski?

Celem zmian jest między innymi zwiększenie oferty atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Ponadto firmy będą mogły ulokować swoją inwestycję w Strefie lub poza nią. Proponowane zmiany kierowane są głównie do firm z sektora MŚP (mikro, małych i średnich).Zmieni się intensywność pomocy publicznej. Dotychczas intensywność regulowała mapa pomocy regionalnej i status przedsiębiorcy (mały 55%, średni 45%, duży 35%). Po zmianach dojdą dodatkowe kryteria w zakresie intensywności, uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie. Jeśli chodzi o kryteria uzyskania pomocy to oprócz kryterium ilościowego, jakim dotychczas był poziom 100 tys. EUR jako minimalnych wydatków inwestycyjnych, przedsiębiorcy będą zobowiązani do spełnienia dodatkowych kryteriów jakościowych, zróżnicowanych, m.in. od stopy bezrobocia w danym powiecie, wielkości przedsiębiorstwa i sektora. Bardzo ważnym elementem będzie jakościowy wymiar tworzonych miejsc pracy. Premiowane będą przede wszystkim te projekty, które wpłyną na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy całego kraju. Chodzi m.in. o transfer wiedzy, rozwój klastrów, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, ale także zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników, wykraczających poza standardowe świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Taką formą jest miedzy innymi podnoszenie kompetencji pracowników. Dodatkowym atutem będzie współpraca ze szkolnictwem zawodowym i tworzenie specjalistycznych klas patronackich. Pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego będzie ograniczona w czasie od 10 do 15 lat, licząc od daty otrzymania przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu. Docelowy okres dla firmy uzależniony będzie od stopy bezrobocia oraz lokalizacji inwestycji w strefie lub poza strefą.

Co będzie dalej ze Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną?

Warto podkreślić, że dotychczasowe tereny strefowe, m.in. te zlokalizowane w Gminie Słupsk w Płaszewku, Redzikowie i Włynkówku, zachowują swój status i będą funkcjonowały do końca 2026 roku. Przedsiębiorcy, którzy zainwestują na terenach „starej” Strefy, ale wg nowych zasad, będą mogli skorzystać z najdłuższego, bo aż 15-letniego okresu na wykorzystanie pomocy publicznej.

Jakie korzyści ze zmian płyną dla przedsiębiorców z terenu Gminy Słupsk?

Jak wyżej wspomniano, ulgi podatkowe będą dostępne dla przedsiębiorców na terytorium całej Polski, stąd też o wsparcie będą mogli ubiegać się wszyscy Ci, którzy spełnią określone nowymi przepisami kryteria ilościowe i jakościowe. Nie ma konieczności przenoszenia działalności na teren Strefy, można rozwijać działalność na swojej działce, na terenie swojej Gminy. Jednakże w dalszym ciągu posiadamy w ofercie przygotowane działki w Podstrefach Redzikowo-Wieszyno, Słupsk-Westerplatte oraz niebawem kolejne działki w Płaszewku.

Dotychczasowe osiągnięcia Słupskiej Strefy

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna zarządzana jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Przez ponad 20 lat istnienia SSSE wydano dla przedsiębiorców 150 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy strefowi zainwestowali blisko 1,8 mld zł i zatrudnili 6 tys. osób. Dominują inwestorzy reprezentujący branże m.in.: drzewną, tworzyw sztucznych, spożywczą, metalową, motoryzacyjną, maszynową, budowlaną, tekstylną, elektroniczną oraz w zakresie usług: magazynowania, spedycji, logistyki, poligrafii, recyklingu, energetyki odnawialnej. Na terenie Gminy Słupsk aktywnych jest 17 projektów inwestycyjnych, a Gminni przedsiębiorcy zainwestowali dotychczas 280 mln zł i zatrudniają przeszło 800 osób. (dane na dzień 31.12.2017r.).