facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na stanowisko dot. utrzymania czystości w pomieszczeniach urzędu w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. podstawowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku robotnika gospodarczego.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • Utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń urzędu (parter i piętro budynku A, parter i piętro budynku B Urzędu Gminy) i ich otoczenia – zgodnie ze standardami sprzątania urzędu gminy Słupsk,
  • utrzymanie czystości w pomieszczeniu sali konferencyjnej budynku A w związku z odbywającymi się spotkaniami,
  • utrzymanie w czystości zakładowego archiwum,
  • składanie zapotrzebowania na materiały i urządzenia dotyczące utrzymania czystości,
  • zabezpieczenie budynków i terenu urzędu przed wejściem osób trzecich podczas ich pracy i po jej zakończeniu.

3. Warunki pracy na stanowisku:

  • praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Słupsk, w Słupsku, ul. Sportowa 34, w godzinach od 14.00 – 22.00.

4. Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV) ,
  • list motywacyjny,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, pokój nr24 w terminie do dnia 10 stycznia 2019 roku.