facebook
youtube

Jak co roku zapraszamy do wspólnej realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw. Wnioski można składać do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Inicjatywa lokalna może dotyczyć między innymi budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własności gminy; kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej turystyki; ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym zieleni na terenach wiejskich; porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Gminy Słupsk https://www.gminaslupsk.pl/strona/148 lub pod nr tel 59 842 84 60 wewn. 19.