facebook
youtube

Urząd Gminy w Słupsku przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym obiekty świadczące usługi hotelarskie, że nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich: „hotel”, „pensjonat”, „kemping”, „dom wycieczkowy”, „schronisko młodzieżowe”, „schronisko” – podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu art. 36 i 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 z późn. zm.).

Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję Marszałek Województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego. Zaszeregowania obiektu hotelarskiego następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.

Inne obiekty, w których przedsiębiorcy świadczą usługi hotelarskie, lecz nie podlegają zaszeregowaniu (kategoryzacji), należy zgłaszać do ewidencji urzędu gminy ze względu na miejsce położenia obiektu (niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej).

W związku z powyższym, prosimy wszystkich przedsiębiorców i rolników, którzy prowadzą (bez zgłoszenia) na terenie Gminy Słupsk usługi hotelarskie o niezwłoczne złożenie wniosku o wpis obiektu do ewidencji lub zaprzestanie świadczenia w/w usług. Jednocześnie prosimy właścicieli wszystkich już funkcjonujących obiektów o zweryfikowanie i uaktualnienie dokonanych przez siebie wpisów.

Zgodnie z art. 601 § 4 pkt. 2, 2a i 3 Kodeksu wykroczeń, kto świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji uprawnionych organów lub niezgodnie z decyzją, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, a także wbrew obowiązkowi, świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Słupsk

Kogo dotyczy:

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.

Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!

Obiekt zgłaszany do ewidencji musi spełniać wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich (zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169).

Usługi hotelarskie mogą być świadczone, jeżeli obiekt spełnia minimalne wymagania co do wyposażenia, które określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. (Dz. U. z 2006r. Nr 22 poz. 169 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 2. Załączniki:
 • opis obiektu,
 • deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia lecz tylko wtedy kiedy wnioskodawca chce otrzymać zaświadczenie.

Opłaty:

Za wpis do ewidencji nie pobiera się opłaty.

Formularze / wnioski do pobrania:

 1. wniosek -do pobrania...
 2. opis obiektu -do pobrania...
 3. deklaracja -do pobrania...
 4. zgłoszenie zmiany wpisu -do pobrania...
 5. zawiadomienie o zaszeregowaniu -do pobrania...
 6. zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich -do pobrania...

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

Uwagi:

Zgodnie z art. 39 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, przed podjęciem działalności przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany) do ewidencji prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Prawidłowe zgłoszenie zostaje przyjęte i na podstawie danych zawartych we wniosku, zostaje założona karta ewidencyjna obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do organu prowadzącego ewidencję o:

 1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 2. uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego i wpisaniu obiektu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
 3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 4. zmianie liczby miejsc noclegowych,
 5. zdarzeniach powodujących przejściowe wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.