dzialki
Przejdź do strony z wysokim kontrastem Dziś jest: Niedziela 30 kwietnia 2017

eboi

oferta

ssse

sit

Gospodarka

Gospodarka

wfosigw

mofs

Edukacja

Zgodnie z uchwałą Nr XX1/259/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 9 września 2016 roku z dniem 31 grudnia 2016 roku została zlikwidowana Gminna Administracja Oświaty i z dniem  1 stycznia 2017 roku utworzono Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk.

* * *

„Wyprawka szkolna” w 2016 roku - informacja.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016, poz. 1045) pomocą zostaną objęci obejmuje  uczniowie:

1. słabowidzący,
2. niesłyszący,
3. słabosłyszący,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy VI szkoły podstawowej,
  • klasy III gimnazjum,
  • szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do
  • klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Program zakłada także m. in. wsparcie w zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych dla:

1. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do dnia 09.09.2016 r.

* * *

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

od 1 września 2012 roku

Szczegółowych informacji udziela Gminna Administracja Oświaty w Słupsku, Pani Teresa Graczyk, tel. 59 842 84 60 w. 30 -ogólne informacje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych w pliku załącznika -tutaj...

Obowiązujące wzory druków do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – załącznik nr1 -plik do pobrania...
2. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem – załącznik nr2 -plik do pobrania...
3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis -plik do pobrania...
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -plik do pobrania...
5. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis -plik do pobrania...

* * *

Wykaz zatrudnionych pracowników
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk

1. Teresa Graczyk – dyrektor
2. Elżbieta Cackowska – główny księgowy
3. Monika Klawikowska – inspektor ds. księgowości
4. Teresa Damska – inspektor ds. księgowości
5. Katarzyna Łaga – inspektor ds. księgowości
6. Dorota Zabłocka – inspektor ds. księgowości
7. Małgorzata Kowalczyk – inspektor ds. księgowości i płac
8. Bogusława Matulewicz – inspektor ds. księgowości i płac
9. Helena Piątek – inspektor ds. kadr
10. Agnieszka Skiba – inspektor ds. oświaty,
11. Jacek Samborski – inspektor ds. obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych Gminy,
12. Michał Potracki – inspektor ds. zarządzania energią.

Osoby i ich kompetencje

1 .Teresa Graczyk - dyrektor - kieruje jednostką organizacyjną Centrum zgodnie z jej statutem oraz współpracuje z jednostkami oświatowymi: Zespół Szkół w Jezierzycach, Zespół Szkół w Redzikowie, Zespół Szkół w Siemianicach, Szkoła Podstawowa w Bierkowie, Szkoła Podstawowa w Głobinie, Szkoła Podstawowa we Włynkówku, Szkoła Podstawowa we Wrześciu, Gminne Przedszkole "Bajka" w Jezierzycach.

2. Elżbieta Cackowska – główny księgowy - zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Usług Wspólnych pełni funkcję głównego księgowego następujących jednostek oświatowych: Gminna Administracja Oświaty, Zespół Szkół w Jezierzycach, Zespół Szkół w Redzikowie, Zespół Szkół w Siemianicach, Szkoła Podstawowa w Bierkowie, Szkoła Podstawowa w Głobinie, Szkoła Podstawowa we Włynkówku, Szkoła Podstawowa we Wrześciu, Gminne Przedszkole "Bajka" w Jezierzycach. Kieruje i nadzoruje pracą podległych jej pracowników na stanowiskach księgowo - finansowych.

3. Monika Klawikowska – inspektor ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Zespołu Szkół w Redzikowie, Szkoły Podstawowej w Bierkowie.

4. Teresa Damska – inspektor ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Zespołu Szkół w Jezierzycach, Gminnego Przedszkola "Bajka" w Jezierzycach.

5. Katarzyna Łaga – inspektor ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Szkoły Podstawowej we Włynkówku, Szkoły Podstawowej we Wrześciu i Centrum Usług Wspólnych.

6. Dorota Zabłocka – inspektor ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Zespołu Szkół w Siemianicach, Szkoły Podstawowej w Głobinie.

7. Małgorzata Kowalczyk – inspektor ds. księgowości i płac - prowadzi obsługę księgowo – płacową: Centrum Usług Wspólnych, Zespołu Szkół w Jezierzycach, Zespołu Szkół w Redzikowie, Szkoły Podstawowej w Bierkowie.

8. Bogusława Matulewicz – inspektor ds. księgowości i płac - prowadzi obsługę księgowo – płacową: Zespołu Szkół w Siemianicach, Szkoły Podstawowej we Wrześciu, Szkoły Podstawowej w Głobinie, Gminnego Przedszkola "Bajka" w Jezierzycach.

9. Helena Piątek – inspektor ds. kadr - prowadzi obsługę kadrową pracowników i nauczycieli zatrudnionych w GAO i we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Słupsk.

10. Agnieszka Skiba – inspektor ds. oświaty. Współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi Gminy: Zespół Szkół w Jezierzycach, Zespół Szkół w Redzikowie, Zespół Szkół w Siemianicach, Szkoła Podstawowa w Bierkowie, Szkoła Podstawowa w Głobinie, Szkoła Podstawowa we Włynkówku, Szkoła Podstawowa we Wrześciu, Gminne Przedszkole "Bajka" w Jezierzycach.

11. Jacek Samborski – inspektor ds. obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych Gminy. Współpracuje z Urzędem Gminy, ze szkołami podstawowymi, zespołami szkół, z przedszkolem.

12. Michał Potracki – inspektor ds. zarzadzania energią. Współpraca z Urzędem Gminy w Słupsku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Głobinie w zakresie zarzadzania energią.

* * *

Informacja dla rodziców i uczniów na temat możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą (tzw. nauczanie domowe) przez dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju:

Podczas pobytu za granicą uczeń ma prawo do bezpłatnej, publicznej edukacji. Dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w danym kraju zamieszkania w lokalnym systemie edukacji, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Uzupełnieniem tej edukacji mogą być zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski i ewentualnie innych przedmiotów w ramach polskich „szkół sobotnich”. W kilku krajach możliwa też jest nauka języka polskiego jako przedmiotu lub zajęć dodatkowych w lokalnych systemach edukacji - więcej...

Szkoły:

Zespoły Szkół i Szkoły Podstawowe -więcej...

Przedszkola:

Przedszkola gminne -więcej...

Żłobki:

Żłobki gminne -więcej...

Świetlice:

Świetlice wiejskie -więcej...

Biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna  - więcej...

Dokumenty:

- Karta zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego - więcej...

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia