dzialki
Przejdź do strony z wysokim kontrastem Dziś jest: Niedziela 20 sierpnia 2017

eboi

oferta

ssse

sit

Gospodarka

Gospodarka

wfosigw

mofs

Nagrody i wyróżnienia

Wysoko w rankingu "Wspólnoty"2016. Najzamożniejsze Samorządy

W numerze 14/2016 czasopisma samorządowego „Wspólnota” opublikowany został ranking najzamożniejszych samorządów. W rankingu przeanalizowana wydatki i dochody samorządów w roku 2015 z podziałem na miasta powiatowe, miasta wojewódzkie, powiaty, miasta inne i gminy wiejskie. W rankingu zastosowano metodę obliczania wskaźnika, według którego pominięte zostały wpływy z dotacji celowych, które zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej. Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno najstabilniejszych zestawień magazynu „Wspólnota”. W kategorii gminy wiejskie gmina Słupsk zajęła 34 miejsce, co w porównaniu z rokiem ubiegłym, daje awans o 7 pozycji. Powiat słupski uplasował się na pozycji 241 na 314 powiatów. Natomiast sąsiednie gminy wiejskie Kobylnica i Ustka odpowiednio na 53 i 49 pozycji na 1563 gmin wiejskich w Polsce.

Gmina Słupsk wysoko w Rankingu ,,Rzeczpospolitej" 2016

Trzecie miejsce w rankingu Innowacyjny Samorząd oraz czwarte miesjce wśród Najlepszych Samorządów w kategorii gminy wiejskie-taki wynik uzyskała Gmina Słupsk podczas wczorajszej gali XII Rankingu Samorządów ,,Rzeczpospolitej" 2016 która odbyła się w siedzibie dziennika ,,Rzeczpospolita" w Warszawie. Gminę Słupsk reprezentował Sekretarz- Adam Sędziński. Coroczne wyróżnienia w rankingach Rzeczpospolitej pokazują, że Nasza Gmina utrzymuje wysoki poziom pod względem kondycji finansowej jak również rozwoju inwestycji gminnych.

Gmina Słupsk w czołówce polskich samorządów - Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2015

13 lipca 2015 w warszawskiej redakcji Rzeczpospolitej odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w corocznym Rankingu Samorządów, którego kryteria ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem byłego premiera Jerzego Buzka. Gmina Słupsk uplasowała się na II miejscu w kategorii Gmina Wiejska, na 1586 gmin wiejskich w Polsce. Najbardziej doceniona została stabilna sytuacja finansowa, dobry rozwój infrastruktury. Najwięcej punktów gmina Słupsk zdobyła za zarządzanie i sytuację finansową. Docenione zostały inicjatywy: „Zdrowa żywność” - bezpłatne obiady w szkołach dla wszystkich uczniów, tereny inwestycyjne, kampanie Nasza Gmina to Rodzina czy Tu mieszkam i płacę, tu korzystam. Podobnie jak poprzednio gmina Słupsk zdobyła również nagrodę w kategorii Gmina Innowacyjna. Tutaj zajęta została III pozycja. W tej kategorii ocenione zostały między innymi: dostęp do spraw urzędowych przez internet, serwisy internetowe, rozwiązania mobilne.

Markowy Samorząd 2014 - III miejsce

Gmina Słupsk zajęła III miejsce w kategorii gminy wiejskie w konkursie Markowy Samorząd. Jest to druga edycja konkursu Markowy Samorząd organizowany jest przez „Wolters Kluwer” S.A. , którego celem jest promocja dobrych praktyk w jednostkach samorządu terytorialnego, W konkursie udział wzięły jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.Markowy Samorząd to konkurs którego celem jest promocja dobrych praktyk w samorządzie.Ideą konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, którym udało się wypracować własną markę, rozwijają ją i konsekwentnie budują dobry wizerunek swojego regionu, a przy tym wyróżniają się dynamicznym rozwojem i dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi. Ideą przewodnia jest , by wyróżnione JST stały się wzorem do naśladowania dla innych.

Gmina Słupsk Przyjazana Przedsiębiorcom - 2014

Gmina Słupsk otrzymała pierwsze miejsce w konkursie « Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom 2014 », w kategorii Aktywność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. To już druga edycja projektu realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Gminy oceniono w oparciu o przeszło 20 kryteriów. Były to między innymi : wdrażanie zasad zarządzania strategicznego z elementami strategii pro-biznesowych, posiadanie procedur typu ISO, poziom zadłużenia. W konkursie oceniano także aktywność lokalnych społeczności. Pod uwagę brano rozwiązania z zakresu komunikacji elektronicznej, sprawdzono czy gminy posiadają zakładki dla biznesu na swoich stronach internetowych oraz czy istnieje dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i do aktywnej skrzynki podawczej.

 

Gmina Słupsk dwukrotnie na krajowym podium

17 lipca 2013r. w warszawskiej redakcji Rzeczpospolitej odbyła się gala wręczenia nagród w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Nasza gmina spośród 1 586 gmin wiejskich w Polsce uplasowała się na pozycji trzeciej. Co ciekawe, spośród pierwszej piątki dostaliśmy najwięcej punktów za sytuację finansową gminy.
W tym roku jednak na jednej nagrodzie się nie skończyło. Gmina Słupsk została sklasyfikowana na I miejscu w kategorii "Gmina Innowacyjna". To kolejny sukces świadczący o nieustannych staraniach naszego samorządu i dbaniu o mieszkańców.
Kapituła rankingu oraz dziennikarze Rzeczpospolitej zwracali największą uwagę na ilość inwestycji i bezpieczeństwo budżetu przy ich realizacji. Podkreślono naszą dbałość o tereny inwestycyjne, budowę i modernizację dróg, starania o rekreację dla młodzieży (budowa świetlic wiejskich oraz sal gminastycznych), a także budowę mieszkań socjalnych i komunalnych.
Z rąk premiera Jerzego Buzka nagrody przyjmowała Barbara Dykier Wójt Gminy Słupsk. Obecni również byli Bernard Rybak Zastępca Wójta oraz Mirosław Klemiato Przewodniczący Rady Gminy Słupsk.

Poniżej kilka słów Pani Wójt, które chciała przekazać po otrzymaniu nagród:

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Słupsk

Pragnę złożyć gratulacje i podziękowania wszystkim mieszkańcom, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom z terenu naszej gminy. Rankingowy sukces to zasługa wielu działań na rzecz jednego celu. Na tak wysoki wynik wpływ ma praktycznie każdy w gminie, a ocenie zostają poddane nawet wyniki testów gimnazjalnych i szóstoklasistów. Ostateczny wynik to obraz dynamiki rozwoju „Naszej Małej Ojczyzny”, co bardzo mnie cieszy i mam nadzieję na utrzymanie wysokich lokat w kolejnych latach.

Z wyrazami Szacunku i szczerym DZIĘKUJĘ

Barbara Dykier

 

Gmina Słupsk przyjazna przedsiebiorcom

12 grudnia Wójt Gminy Słupsk odebrał nagrodę w konkursie Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom 2012. Gmina Słupsk zajęła pierwsze miejsce w kategorii Gminy Wiejskie. Była to pierwsza edycja projektu realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza wspólnie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest podniesienie jakości działania w jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w stosunku do sfery przedsiębiorczości lokalnej.
W ramach projektu organizatorzy przewidują coroczną ocenę wszystkich gmin województwa pomorskiego pod kątem stopnia rozwoju przedsiębiorczości i lokalnych inicjatyw w tym zakresie. Zasady wyboru najlepszej gminy zostały wypracowywane wspólnie z praktykami i teoretykami samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę ok. 20 wybranych parametrów funkcjonowania gmin, które odzwierciedlają działania każdej z gmin na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, wybrano te, które najbardziej sprzyjają rozwojowi biznesu.. Przewodniczącym kapituły był Prezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, wspólnie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.
Kryteria, które brane były pod uwagę, to miedzy innymi: istnienie aktualnej strategii rozwoju gminy, gminnego programu rozwoju przedsiębiorczości, wieloletniego planu inwestycyjnego, planu rozwoju lokalnego i innych strategii cząstkowych. Ponad to istotny był procent powierzchni gminy pokryty aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego, wydatki inwestycyjne majątkowe w budżecie ma 1 mieszkańca, stopień zadłużenia się gminy, wartość środków na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych, liczba podmiotów osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy oraz stopa bezrobocia. Ważnym elementem było również posiadanie przez gminę certyfikatu ISO.

 

Zrównoważony Rozwój Jednostek Samorządu Terytorialnego

Dnia 6 listopada 2012 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” pod Honorowym Patronatem Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Organizatorem konferencji była sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska". Oceniany był rozwój wszystkich jednostek samorządowych w Polsce w roku 2011, z podziałem na 4 grupy: gminy wiejskie, gminy miejskie, gminy miejsko – wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. W rankingu brano pod uwagę następujące kryteria: wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, wydatki na transport i łączność per capita, procent wydatków majątkowych w wydatkach budżetu procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu, liczba pracujących na 1000 mieszkańców, liczba bezrobotnych na 1000mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, udział dochodów własnych w dochodach JST, liczba osób, które przeprowadziły się do JST(napływ) na1000mieszkańców oraz liczba osób,które wyprowadziły się z JST( odpływ)na1000mieszkańców. Ponad to brano pod uwagę: liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców, liczbę komputerów w szkołach z dostępem do Internetuna1000mieszkańców, udział radnych z wyższym wykształceniem, procent społeczeństwa objętego usługami wodociągowymi, procent społeczeństwa objętego usługami kanalizacyjnymi, procent społeczeństwa objętego usługami oczyszczalni ścieków. Przyjęte wskaźniki obejmowały trzy obszary, a mianowicie, społeczny, gospodarczy i ochronę środowiska . Dobór wskaźników uzasadniony był wymogami rozwoju zrównoważonego oraz dostępnością danych w GUS (Bank Danych Regionalnych). W rankingu Gmina Słupsk zajęła 42 miejsce na 1517 gmin wiejskich w Polsce. Natomiast w klasyfikacji regionalnej: drugie miejsce w województwie pomorskim, za Gminą Sztutowa, która objęła 13 pozycję. Sąsiednie gminy powiatu słupskiego – Gmina Kobylnica i Gmina Ustka zajęły odpowiednio 49 i 67 pozycję. Pierwszą pozycję w kategorii gmina wiejska zajęła Gmina Kleszczów, która jest liderem rankingu niezmiennie od roku 2003.

Inwestycje w infrastrukturę - ranking "Wspólnoty"

W numerze 39 - 40 tygodnika „Wspólnota” zamieszczono najnowszy ranking dotyczący inwestycji infrastrukturalnych w gminach, powiatach i województwach. Przeprowadzone badania wskazują na znaczny spadek wielkości inwestycji samorządowych. Wiele samorządów boryka się z zadłużeniem, nakładane są nowe obowiązki finansowe związane z realizowanymi zadaniami bieżącymi, natomiast Ministerstwo Finansów kładzie nacisk na ograniczenie deficytów budżetów samorządów. To i wiele innych czynników zdecydowało o tym, iż poziom inwestycji w infrastrukturę jest znacznie niższy niż w latach ubiegłych. Jedyną kategorią samorządów, które w 2011 roku odnotowała wzrost były województwa (6%). Najdotkliwszy spadek zanotowano w powiatach (20%), natomiast w miastach nastąpił spadek o 10%, a w gminach o 5%. W tegorocznym rankingu Gmina Słupsk zajęła 51 miejsce na 1571 gmin biorących udział w rankingu. Jest to spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym (24 pozycja). Zmiana pozycji z 24 na 51 spowodowana jest przede wszystkim kryteriami, które brane były pod uwagę. W rankingu nie były uwzględniane wszystkie inwestycje samorządowe, a tylko te, które skierowane zostały na rozwój infrastruktury technicznej. Inwestycje te koncentrowały się w trzech działach: transporcie, gospodarce komunalnej oraz gospodarce mieszkaniowej. Należy zauważyć, że Gmina Słupsk zakończyła realizację „Programu gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska”, który trwał kilka lat. Na terenie naszej gminy zrealizowano inwestycje za ponad 5 milionów euro. Dzięki temu Gmina Słupsk skanalizowana jest w 95 %. Zakończenie tej inwestycji spowodowało ograniczenie kosztów na ten cel, a co za tym idzie spadek w rankingu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w roku 2011 na wszystkie inwestycje nasza Gmina wydała ponad 22 mln. zł, co stanowi 35,6 % wszystkich wydatków. W budżecie na rok 2012 na ten rok (2012) na wszystkie inwestycje przeznaczyliśmy kwotę 24,5 mln. zł.

 

 Ranking Tygodnika "Wspólnota"Ranking Tygodnika "Wspólnota"

Tygodnik Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA opublikował (w numerze 27-28 z dnia 14 lipca 2012 roku) ranking zamożności samorządów „NAJBOGATSI 2011”. Ranking obejmuje wszystkie miasta i gminy w Polsce, które zostały sklasyfikowane w następujących kategoriach: miasta wojewódzkie, powiaty grodzkie, miasta powiatowe, inne miasta oraz gminy wiejskie. W tym roku Gmina Słupsk zajęła 47 miejsce. Jest to awans o 3 pozycje w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sąsiednia Gmina Kobylnica zajęła 36 miejsce (spadek z 29 w roku ubiegłym), natomiast Gmina Ustka uplasowała się na 73 pozycji, co w porównaniu z rokiem 2010 daje spadek o 26 pozycji. O miejscu poszczególnych miast i gmin w rankingu decydowały osiągnięte w 2011 roku dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W naszej gminie kwota ta to 3395,87 zł (w roku 2010 - 3253,53 zł). W porównaniu z rokiem 2010 to wzrost o 142,34 zł. W tym przypadku niekwestionowanym zwycięzcą jest Gmina Kleszczów z kwotą 38 945, 64 zł na jednego mieszkańca. Swoją wysoką pozycje Gmina Kleszczów zawdzięcza zlokalizowaniu na jej terenie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego oraz elektrowni „Bełchatów”. Należy zauważyć, że Wspólnota publikuje ranking zamożności miast i gmin już od 2001r.

Gmina Słupsk II w Polsce w rankingu "RZ"

16 lipca w Warszawie ogłoszono ostateczne wyniki Rankingu Samorządów. W Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2012 Gmina Słupsk zajęła drugie miejsce w kategorii gmina wiejska. Gmina Słupsk zdobyła 64,12 pkt., w tym 36,15 pkt. za sytuację finansową, a 27, 98 pkt.  za zarządzanie. Od najlepszej gminy wiejskiej (Stepnica - 64,21 pkt.) w Polsce dzieli nas zaledwie 0,09 pkt.Nagrody i wyróżnienia już tradycyjnie wręczał Jerzy Buzek – były premier Polski, który od 2009 roku był Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Premier docenił starania samorządowców podkreślając, że dobre podstawy działania samorządowego są podstawą do tworzenia klimatu inwestycyjnego w Polsce oraz w Europie. Tak wysoka pozycja Gminy Słupsk w rankingu to zasługa nie tylko Kierownictwa, pracowników Urzędu, Radnych, Sołtysów. To również duża zasługa wszystkich mieszkańców, którzy tworzą społeczność gminną i wspólnie pracują na polepszenie warunków i komfortu życia w naszej gminie.  W organizowanym po raz 15 przez Rzeczpospolitą Rankingu Samorządów, organizatorzy wybrali 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich, które wg nich najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2008 – 2011, równocześnie w tym okresie najwięcej zainwestowały. Do tej grupy oraz do wszystkich miast mających status powiatu, wysłano ankiety z pytaniami dotyczącymi różnych sfer działalności samorządowej. W 2 etapie brano pod uwagę: udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem, nakłady na gospodarkę mieszkaniową, wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów, liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem, stopę bezrobocia, ocenę wiarygodności kredytowej, budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, inicjatywy w ramach PPP , realizowane przez samorząd inwestycje o wartości powyżej 20 mln zł, wartość umów o dofinansowanie unijne podpisanych przez spółki komunalne. 

Samorządowy Menedżer Regionu 2011


Gmina Słupsk otrzymała tytuł Samorządowego Menadżera Regionu, w rankingu organizowanym przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą TNS Pentor. Ten tytuł przyznano po raz pierwszy. Uzyskało go 10 samorządów w każdym województwie.
Jest on o tyle istotny, iż zwycięskie gminy i firmy zostały wskazane przez inne samorządy terytorialne, które poprzez swoje głosy zdecydowały o wyborze zwycięzców. Efektem badania ankietowego przeprowadzonego wśród samorządowców będzie powstanie ogólnopolskiego rankingu „Filary Polskiej Gospodarki”. Po raz pierwszy w 2012 r. przeprowadzono plebiscyt wśród gmin mający na celu uhonorowanie liderów wśród jednostek samorządu terytorialnego. TNS Pentor zwrócił się do wszystkich gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządów, o których można powiedzieć, że są liderami w regionie.
Głównymi kryteriami dla samorządów, na podstawie których wyłoniono liderów w województwie, były: tempo rozwoju, pozyskanie pieniędzy unijnych, wspieranie przedsiębiorców, działających na terenie danej gminy i konsolidacja społeczności lokalnej. Ocenie podlegały takie obszary jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej.Spośród 123 gmin województwa pomorskiego, wyróżniono 10 gmin, które otrzymały tytuł Samorządowego Menedżera Regionu.

***
Gmina Słupsk Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju - 2011

W konkursie organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju Gmina Słupsk uzyskała tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011. Ideą konkursu jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Do udziału zaproszone zostały podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego o zróżnicowanej wielkości. Gmina Słupsk wystartowała w konkursie w kategorii „A” - Innowacyjna Gmina, w której ocenie podlegały następujące elementy: zrealizowane przez gminę inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy, liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy, zmiany i usprawnienia w obsłudze mieszkańców gminy, nowe inwestycje zewnętrzne i usprawnienia we współpracy z inwestorami zewnętrznymi, podejmowanie przez gminę inicjatyw/projektów w zakresie ochrony środowiska zrealizowane przez gminę inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy, podejmowanie przez gminę inicjatyw/projektów wspierających lokalną przedsiębiorczość, projekty finansujące inicjatywy obywatelskie i/lub organizacje pozarządowe, stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych w ujęciu wartościowym w stosunku do liczby mieszkańców. Konkurs składał się z dwóch edycji tj. regionalnej (w 16 województwach) oraz ogólnopolskiej. O tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” konkurowali ze sobą uczestnicy w każdym z województw, a następnie spośród nich wyłonieni zostali „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011”. Gmina Słupsk została wybrana najbardziej innowacyjną gminą wiejską w województwie pomorskim. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PARP, Giełdy Papierów Wartościowych. 

***

24 miejsce w rankingu dotyczącym wydatków na infrastrukturę

W numerze 42 tygodnika „Wspólnota” zamieszczono najnowsze informacje dotycząc inwestycji infrastrukturalnych w gminach, powiatach i województwach. Przeprowadzone badanie wskazują na stabilizacje w tym zakresie, mimo wyższych niż w latach poprzednich dotacji uzyskanych na inwestycje. Poziom inwestycji samorządowych jest na najwyższym poziomie od ponad 20 lat. Warto zauważyć, iż zmienia się nie tylko wielkość inwestycji ale również kierunki inwestycji. Na początku priorytetem były inwestycje w infrastrukturę techniczną, następnie uwaga skupiona została na kanalizacji oraz telefonizacji małych miejscowości. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych sprawą priorytetową były drogi. Biorąc pod uwagę wyniki rankingu w odniesieniu do gmin wiejskich, Gmina Słupsk znalazła się na 24 pozycji, z wydatkami na infrastrukturę techniczną na poziomie 1274,53 zł. To spadek o 5 pozycji w porównaniu z latami 2007 – 2009. Jednak biorąc pod uwagę wydatki poniesione bez dotacji nasza gmina zajmuje 21 miejsce, zatem rozbieżność w tej kwestii nie jest zbyt duża, co wskazuje na dużą aktywność władz lokalnych. Sąsiednie gminy wiejskie: Ustka – zajęła 27 pozycję, natomiast znacznie awansowała Gmina Kobylnica. Z 55 pozycji w latach 2007 – 2009 na 21 miejsce w okresie 2008 – 2010.

***

19 miejsce w Polsce, 2 w województwie pomorskim 

Gmina Słupsk w kategorii gmin zajęła 19 miejsce w Polsce, 2 w województwie pomorskim w rankingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” dotyczącego zdolność samorządów do zadłużania się. Jesteśmy w czołówce gmin wiejskich, które mają jedną z najlepszych rzeczywistych zdolności kredytowych. Ranking miał na celu pokazać średnią wielkość nadwyżki operacyjnej w minionych trzech latach przedstawioną jako odsetek dochodów samorządów. Im wyższa pozycja w rankingu, tym na większe zadłużenie może sobie dana gmina, powiat czy miasto pozwolić. W artykule dotyczącym rankingu zostało zaznaczone, że to właśnie nadwyżka operacyjna decyduje czy samorząd ma rzeczywistą, a nie tylko formalną zdolność kredytową. Autor artykułu podkreśla, że z roku na rok zauważyć można pogarszającą się sytuację finansową samorządów. Najbardziej jest to widoczne zwłaszcza w przypadku dużych i średnich miast. Nowe regulacje prawne bardzo niekorzystnie wpłynęły także na zdolność kredytową powiatów. Profesor Paweł Swianiewicz, autor artykułu zaznacza, że w najlepszej sytuacji są samorządy lokalne. Gmina Słupsk zajęła w rankingu miejsce 19 z limitem obsługi zadłużenia na poziomie 34,450, pierwsza w rankingu jest Gmina Kleszczów w województwie łódzkim z wynikiem 57,326. Gminę Słupsk w województwie pomorskim wyprzedza jedynie Gmina Kosakowo - 34,867.
Bardzo cieszę się, że Gmina Słupsk znajduje się tak wysoko w rankingu, który przedstawia sytuację finansową samorządów – podkreśla Wójt Gminy Mariusz Chmiel – mimo że w 2008 roku Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 15 mln złotych to fakt ten nie zagroził w żaden sposób naszej zdolności kredytowej na przestrzeni tych lat. Ranking pokazuje, że Gmina Słupsk mogłaby zaciągnąć obecnie pożyczkę, na dość dużą kwotę, jednak jest to zbędne, staramy się bowiem realizować wszelkie inwestycje i wydatki opierając się na dochodach gminnych. Wiele nagród i tytułów, które otrzymują samorządy są bardzo cenne, jednak jednym z ważniejszych jest właśnie zdolność samorządów do zaciągania różnych zobowiązań, to pokazuje w jakiej kondycji jest gmina i jak potrafi dysponować własnymi pieniędzmi. 

***

6 miejsce w Polsce za inwestycję w sport i kulturę fizyczną

W dniach 13-14 października odbyło się w Warszawie VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Impreza zorganizowana jest rokrocznie przez Tygodnik Samorządowy „Wspólnota”. Na Forum obecni byli Wójt Gminy Słupsk Mariusz Chmiel oraz Skarbnik Gminy Barbara Dykier. Naszych włodarzy spotkała miła niespodzianką. Wójt Gminy odebrał bowiem dyplom dla Gminy Słupsk za zajęcie 6 miejsca w rankingu podsumowującym inwestycje samorządów w sport i kulturę fizyczną w latach 2007 – 2009 w kategorii gminy wiejskie. Najważniejszą w tych latach inwestycją sportowo – rekreacyjną była oczywiście budowa Parku Wodnego w Redzikowie. To już drugie, bardzo ważne i prestiżowe wyróżnienie, która w ostatnich tygodniach uzyskał aqupark. Tytuł „Sportowy Obiekt Roku 2010” przyznany został przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej za wyróżniająca się architekturę, konstrukcję obiektów sportowych i rekreacyjnych. Także i tym razem Pismo „Wspólnota” doceniła wydatki inwestycyjne naszego samorządu na sport i kulturę fizyczną.

Mając na uwadze zorganizowanie wolnego czasu dla naszych dzieci i naszej młodzieży budujemy boiska sportowe, szatnie sportowe oraz place zabaw.
W roku 2007 wybudowaliśmy: boiska wielofunkcyjne w Siemianicach, Kukowie i Krzemienicy, boisko trawiaste we Włynkówku. Do użytku oddano nowe szatnie sportowe w Kusowie. Ogrodziliśmy (tzw. łapacze) boiska w Siemianicach, Kukowie, Redęcinie i Krzemienicy. Powstały nowe place zabaw we Wrześciu, Wielichowie, Wiklinie, Wierzbięcinie, Redzikowie Wieś i Niewierowie.

W roku 2008 wybudowaliśmy boisko wielofunkcyjne w Wielichowie, kompleks boisk sportowych w ramach projektu "Orliki 2012" w Redzikowie. Powstały nowe boiska trawiaste w Kukowie i Redęcinie. Ogrodzono boisko w Lubuczewie i we Wynkówku. Postawiliśmy nowe place zabaw w: Bukówce, Płaszewku, Strzelinku oraz we Włynkówku.

W roku 2009 wybudowaliśmy boisko wielofunkcyjne w miejscowości Gać. Ogrodziliśmy boiska w Grąsinie, Wielichowie, Niewierowie. Nowe place zabaw powstały w Rogawicy i Gaci.

W bieżącym roku w ramach programu "Orliki 2012" został wybudowany kompleks boisk sportowych w Jezierzycach Osiedle. 15 listopada minie dokładnie rok od kiedy mieszkańcy naszej gminy, sąsiednich gmin oraz turyści mogą bez ograniczeń korzystać z atrakcji Parku Wodnego w Redzikowie. 

* * *

19 miejsce Gminy Słupsk w rankingu wydatków samorządów na infrastrukturę

Pismo Samorządowe „Wspólnota” przedstawiło ranking wydatków samorządów na infrastrukturę. Za rok 2009 w kategorii gmin wiejskich Gmina Słupsk zajęła 19 miejsce w Polsce, drugie w województwie pomorskim. Żadna inna gmina z regionu nie znalazła się w pierwszej dwudziestce tego rankingu. Inwestycję w infrastrukturę techniczną w latach 2007-2009 per capita wyniosły w naszej gminie 1274,47 zł. W ubiegłym roku Gmina Słupsk uplasowała się na 25 pozycji, w 2007 było to miejsce 40. 

* * *

Gmina Słupsk na 29 miejscu w Polsce

W rankingu „Wspólnota” bierze pod uwagę wpływające do budżetu dochody. Gazeta odejmuje od tego składki przekazane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą zwana „podatkiem janosikowym” oraz dodaje skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień z podatków lokalnych. Chodzi głównie o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach automatycznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej.

Dochody budżetu Gminy Słupsk w 2009 roku wyniosły ponad 59 mln zł, tygodnik „Wspólnota” przeliczył, że stanowi to 4262,24 zł na jednego mieszkańca. Rok temu Gmina Słupsk zajęła miejsce 37, dwa lata temu 51.

Drugie miejsce w województwie pomorskim, 29 w kraju to znakomity wynik, podkreśla on ważną rolę naszego samorządu w regionie oraz pokazuje dobre zarządzanie pieniędzmi gminy. Zaraz za Gminą Słupsk w naszym województwie uplasowała się Gmina Kobylnica, która w ogólnej klasyfikacji w Polsce zajęła 31 miejsce. Najwyższy dochód na osobę wśród gmin wiejskich uzyskała gmina Kleszczów w województwie łódzkim mając ponad 36 tysięcy złoty dochodu na jednego mieszkańca.

Budżet Gminy Słupsk w 2009 roku stanowił w większości dochody własne - 46 %, takie jak wpływy z podatku od nieruchomości, sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą. 18,5 % gmina otrzymała subwencji z budżetu państwa, 15,6 % dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Resztę dochodów stanowiły dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, udziały w podatku budżetu państwa oraz środki z Unii Europejskiej. W roku 2010 dochody budżetu Gminy Słupsk będą znajdowały się na podobnym poziomie, na pewno przekroczą kwotę 59 mln złotych.

* * *

"Inwestor na medal" i "Sportowy Obiekt Roku" dla Gminy Słupsk

Gmina Słupsk wraz z 6 innymi instytucjami w Polsce została wyróżniona tytułem „Sportowy Obiekt Roku”. Otrzymała także tytuł „Inwestora na medal”. Oba zaszczytne tytułu otrzymaliśmy za realizację Parku Wodnego w Redzikowie oraz za całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej w Gminie Słupsk.

Wójt Mariusz Chmiel odebrał oba tytuły i symboliczny medal na gali, która odbyła się 15 września w Warszawie. Konkurs został zorganizowany po raz XI i odbywa się pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz we współpracy z urzędami marszałkowskimi. W gronie laureatów znalazły się takie duże obiekty jak stadion Legi w Warszawie oraz stadion Lecha Poznań. W gali wzięli udział między innymi Olgierd Dziekoński podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który stwierdził, że sport jest także kulturą, dlatego też nagrodzone obiekty są wkładem w polska kulturę krajobrazu. Zachęcał także do dalszego inwestowania w podobne obiekty, podkreślając, że po wielu latach będziemy dumni, że nie zmarnowaliśmy tego czasu.

Konkurs jest jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem w kraju, w którym kompleksowo analizuje się konkretne obiekty sportowe i rekreacyjne, bierze się między innymi pod uwagę zaangażowanie w realizacji tych przedsięwzięć oraz rolę wszystkich, którzy uczestniczyli w tworzeniu inwestycji. Park Wodny w Redzikowie, który niedługo będzie odchodził pierwsze urodziny stara się zaoferować swoim mieszkańcom jak najszerszą i najlepszą ofertę, która umożliwi im uprawianie sportu, ciekawe spędzanie wolnego czasu. Ważnym aspektem funkcjonowania Parku Wodnego jest fakt, że dzieci uczęszczające do gminnych szkół mogą w ramach zajęć wychowania fizycznego uczyć się tu pływać. Obiekt zapewnia moc atrakcji nie tylko dla świetnych pływaków. Oprócz kompleksu basenów, zjeżdżalni i jacuzzi w budynku znajduje się kręgielnia, bilard, sauny, solarium, studio fitness i siłownia. Ważną część Parku Wodnego zajmuje centrum rehabilitacji, w którym oprócz komory krioterapii dostępne są masaże wodne i suche, magnetoterapia, elektroterapia, ciepłolecznictwo i rehabilitacja ruchowa. Park Wodny czynny jest 7 dni w tygodniu, od godziny 7 do 22. Koszt inwestycji wyniósł 26 milionów złotych z czego 4 milionów 800 tysięcy to dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Parku Wodny łączy więc w sobie wiele funkcji, między innymi sportową, rekreacyjną, rozrywkową, rehabilitacyjną. Ciągłe promocje dla różnych grup wiekowych powodują, że park wodny nigdy nie jest pusty. Budowa obiektu była niezwykle ważnym elementem poszerzenia oferty sportowo – rekreacyjnej nie tylko dla mieszkańców Gminy Słupsk.

     

* * *

Gmina Słupsk w setce najlepszych w Polsce

Gmina Słupsk zajęła 75 miejsce w Polsce w rankingu samorządów, w kategorii gminy wiejskie przeprowadzony przez gazetę „Rzeczpospolita”. To świetny wynik biorąc pod uwagę, że jedynie 8 gmin z województwa pomorskiego znalazło się w tym rankingu. 250 gmin wiejskich przeszło do drugiego etapu konkursu, laureatami zostało 100 najlepszych gmin w Polsce. Do wybranych gmin gazeta „Rzeczypospolita” wysłała ankiety, składające się z 15 pytań. Pytano między innymi o liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów czy o wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tej kategorii Gmina Słupsk była bezkonkurencyjna – 609 złotych na jednego mieszkańca to kwota, której nikt nie był w stanie pobić. Druga była gmina Borzęcin w województwie małopolskim, której wydatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca wyniosły 469 złotych. Dochody na jedną osobę w Gminie Słupsk wyniosły 4 242 złote i były piątym wynikiem w kraju. Wydatki na osobę wyniosły 4 977 złotych i uplasowały się na czwartym miejscu w rankingu. Wszystkie dane dotyczyły lat 2006-2009. Najlepszą gminą wiejską w Polsce okazała się gmina Zabierzów w województwie małopolskim. Gmina Kobylanka, która w ubiegłym roku była pierwsza spadła na drugie miejsce.

* * *

25 miejsce w Polsce w rankingu wydatków inwestycyjnych

Ranking wydatków samorządów na infrastrukturę techniczną opublikowało Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w wydaniu z 24 października 2009 roku. Metoda obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego polega na wzięciu pod uwagę nie wszystkich inwestycji, ale tylko tych, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Warto się im przyglądać, bo to one mają bezpośrednie powiązanie z warunkami stwarzanymi dla mieszkańców i biznesu. Inwestycje w infrastrukturę są podzielone w trzech działach: transport, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa. Brane są pod uwagę wydatki wyrażone w cenach stałych z 2008 w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat. (2006-2008).

Gmina Słupsk z wydatkami inwestycyjnymi w latach 2006-2008 wynoszącymi 1116,39 zł na jednego mieszkańca zajmuje 25 miejsce, w latach poprzednich od 2004 do 2007 było to odpowiednio 98 i 40 pozycja. Biorąc pod uwagę tylko wydatki własne bez dotacji i źródeł zewnętrznych miejsce Gminy wygląda jeszcze lepiej za lata 2006-2008 – pozycja 17 i odpowiednio za lata od 2004 do 2007 miejsca 49 i 24. Specyfika wydatków inwestycyjnych jest ich zmienność w czasie. Rosną one w czasie jakieś dużej inwestycji i spadają po jej zakończeniu mimo to pozycja Gminy z roku na rok się polepsza gmina Słupsk zajmuje coraz lepsze miejsca w tym rankingu.

Mariusz Chmiel Wójt Gminy „Zajęcie wysokiego 25 miejsca w ogólnopolskim rankingu inwestycyjnym to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Jednocześnie wyniki potwierdzają, że starania samorządu i pracowników gminy zmierzają w dobrym kierunku i że dobrze wykorzystaliśmy nasze największe atuty. Dysponujemy dobrą infrastrukturą techniczną, posiadamy atrakcyjne tereny inwestycyjne z dobrze rozwinięta sferą gospodarczą oraz sprawny samorząd to powoduje, że zaliczamy się do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin wiejskich w Polsce. Konsekwentny rozwój gminy i inwestycje w niemal wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego (w ostatnich latach w budżecie gminnym ponad 50% środków jest przeznaczanych corocznie na inwestycje) powodują, że można mówić o dobrej koniunkturze w gminie, co zachęca nowych mieszkańców i przedsiębiorców do zamieszkania i inwestowania”

* * *

Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2009 r.

Gazeta Prawna po raz trzeci przygotowała Ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto. Ranking wyróżnia samorządy, na obszarze których osiągane są największe sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych. W naszym przedsięwzięciu uwzględniane są wszystkie programy unijne, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy i organizacje społeczne.

Gmina Słupsk zajęła bardzo dobre 58 miejsce w kraju jest to  5 miejsce  w woj. pomorskim. Liderem w woj. pomorskim jest Jastarnia. Z powiatu Słupskiego jeszcze tylko miasto Ustka zostało wyróżnione i znalazło sie na 6 miejscu w woj. pomorskim.  

Bardzo cieszymy sie z tego wyróżnienia i gratulujemy naszym mieszkańcom, rolnikom i przedsiebiorcom bo to ich skuteczność w pozyskiwaniu środków z UE została równiez doceniona i nagrodzona. Życzymy dalszych sukcesów.

Metodologia rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2009 r.
Nasz ranking wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Nasz ranking obejmuje zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z unijnego budżetu 2007 – 2013).

Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym.

Do wyliczenia punktacji użyte zostały wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na 1 projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców. Każdej z tych miar nadaliśmy wagi. Udział wskaźników w ostatecznym wyniku wynosi 45, 45 i 10 proc. Punktacja wyraża aktualne, procentowe różnice w poziomie absorpcji i nie może być przyrównywana do punktacji z dwóch pierwszych edycji rankingu.
Wiecej na stronie www.gazetaprawna.pl

 * * *

Gmina Słupsk zajęła 3 miejsce w województwie w rankingu Wspólnoty

Trzecie miejsce w województwie oraz 25 wśród wszystkich gmin wiejskich (1587 gmin) zajęła Gmina Słupsk w rankingu, który opracowała „Wspólnota”. Samorządy oceniane były pod względem nadwyżki operacyjnej. W najnowszym numerze tygodnika samorządu terytorialnego „Wspólnota” ukazał się ranking samorządów, w tym gmin wiejskich pod względem nadwyżki operacyjnej na jedną osobę. Jest to najbardziej syntetyczna ocena kondycji finansowej samorządu, potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej. Nasza Gmina w kategorii Gminy Wiejskie jest sklasyfikowana na 25 miejscu w Polsce i jest jedną trzech najlepszych gmin wiejskich w województwie pomorskim. Nadwyżka w 2007 roku na jedną osobę wyniosła 1211,93 zł.

Nadwyżka operacyjna jest najważniejszym wskaźnikiem obrazującym sytuację finansową jednostki samorządowej. Jest to wskaźnik, za pomocą, którego widać dość precyzyjnie, ile zostaje w kasie po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. Pierwsze trzy miejsca w województwie pomorskim zajęły odpowiednio gmina Kossakowo, gmina Gniewano i gmina Słupsk. Miasto Słupsk w kategorii miast na prawach powiatu zajmuje 32 miejsce na 47 sklasyfikowanych jednostek, z nadwyżką operacyjną 2007 rok wynoszącą 342,56 zł na jedną osobę.
Szczegóły rankingu - tutaj...

* * *

Gmina Słupsk w rankingu "Wspólnoty"

Gmina Słupsk znalazła się na 40. miejscu wśród 1587 wszystkich gmin wiejskich w rankingu „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”, opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnotę”. W województwie pomorskim zajęła natomiast drugie miejsce.
W rankingu ocenie podlegały inwestycje skierowane na rozwój infrastruktury technicznej, a więc w skupione w trzech działach: transport (remonty i budowa dróg), gospodarka komunalna (sieci wodociągowe, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic) oraz gospodarka mieszkaniowa.
Pod uwagę brane były wydatki wyrażone w cenach stałych z 2007 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z lat 2005-2007.

 

* * *

Wyróżnienie dla terenu inwestycyjnego

Teren inwestycyjny w Głobinie, obręb Płaszewko o powierzchni 5,72 ha otrzymał tytuł Laureata III edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal 2008”. Konkurs zorganizowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Celem konkursu jest promocja najlepiej przygotowanych terenów pod inwestycje produkcyjne. Konkurs organizowany jest pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki – Waldemara Pawlaka.

* * *

Gazeta Prawna opublikowała Ranking Europejska Gmina, Europejskie Miasto-Województwo Pomorskie. Ranking w sposób przejrzysty ukazuje uzyskane przez samorządy wartości dofinansowania z różnych programów Unii Europejskiej. Gmina Słupsk znalazła się na 13 miejscu rankingu otrzymała 993,63 punkty. Przyznane punkty to suma trzech wskaźników; wartości wsparcia unijnego w relacji do: 1. liczby mieszkańców, 2. do liczby projektów, 3. liczby projektów w stosunku do liczby mieszkańców. Poszczególnym wskaźnikom zostały nadane odpowiednie wagi - 35, 60 i 5 proc. - więcej...

* * *

Wyróżnienie dla Gminy Słupsk. w rankingu "Gmina - Manager 2008" na najlepiej zarządzaną gminę w województwie pomorskim, w kategorii gmin wiejskich. - więcej...

* * *

Gmina najlepsza w województwie. Pierwsze miejsce w województwie oraz 14 wśród wszystkich gmin wiejskich zajęła Gmina Słupsk w rankingu, który opracowała „Wspólnota”. Samorządy oceniane były pod względem nadwyżki operacyjnej. W najnowszym numerze tygodnika samorządu terytorialnego „Wspólnota” ukazał się ranking samorządów, w tym gmin wiejskich pod względem nadwyżki operacyjnej na jedną osobę. Jest to najbardziej syntetyczna ocena kondycji finansowej samorządu, potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej. Nasza Gmina w kategorii Gminy Wiejskie jest sklasyfikowana na 14 miejscu w Polsce i jest najlepszą gminą wiejską w województwie pomorskim. Nadwyżka w 2006 roku na jedną osobę wyniosła 1215,41 zł. W porównaniu do roku 2005 nasza gmina awansowała z 32 miejsca. Natomiast pierwsze miejsce zdobyła Gmina Kleszczów w województwie łódzkim. - więcej...

* * *

Gmina Słupsk otrzymała wyróżnienie II stopnia w konkursie ,,Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2007" przyznanego za realizację przedsięwzięcia: Dolina Charlotty - Zamełowski Młyn - więcej...

* * *

 "Najlepsza Gmina Wiejska"
Gmina Słupsk,

Laureat Rankingu Samorządów ,,Rzeczpospolitej'' 2007.

   

Gmina Słupsk jest najlepszą gminą wiejską w województwie pomorskim,
uznał dziennik ,,Rzeczpospolita'' w swoim dorocznym rankingu.
21. miejsce w skali całego kraju na 2500 samorządów,
to też znakomita pozycja.

(cyt. Zbigniew Marecki - Głos Pomorza 14-15 lipca)
więcej...,   dyplom...,

* * *

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia