facebook
youtube

W dniu 4 września 2019 r. delegacja Rady Seniorów Gminy Słupsk wzięła udział w VII spotkaniu Forum Rad Seniorów w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

W dniu 4 września 2019 r. delegacja Rady Seniorów Gminy Słupsk w składzie: Bogdan Czerwiński, Wanda Bownik, Czesława Markiewicz, Jolanta Jankowska wraz z opiekunem Rady Seniorów z ramienia Gminy Słupsk Eweliną Urban wzięła udział w VII spotkaniu Forum Rad Seniorów w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Podczas spotkania Agnieszka Kapała - Sokalska Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Katarzyna Weremko - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznczej uhonorowały laureatkę Konkursu "Pomorskie dla Seniora" w kategorii Zwyczajny Niezwyczajny Senior z powiatu nowodworskiego -  Panią Zofię Łopińską ze Sztutowa.

Następnie przedstawiono informację na temat Pomorskich Rad Seniorów, źródeł finansowania, partycypacji społecznej osób starszych oraz  polityki Państwa wobec starzenia się ludności.Przedstawiono zmianę struktury wieku ludności województwa pomorskiego, wyzwania determinowane starzeniem się ludności oraz wyniki badania strategii rozwoju województw oraz strategii rozwoju pomorskich gmin.

Zaprezentowane zostały również przykłady dobrych praktyk zastosowania usług teleopiekuńczych w samorządach na przykładzie dwóch gmin stosujących ststem Teleopieki oraz jeden z elementów systemu - Teleopiekuna.

Zasadnicza tematyka Pomorskiego Forum Rad Seniorów koncentrowała się na kwestiach związanych z projektem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Stan prac i planowane działania związane z Projektem Strategi. W dyskusji seniorzy przestawiali uwagi i sugestie. Seniorzy zostali zaproszeni do zaangażowania się w proces budowania Strategii na wszystkich etapach.