facebook
youtube

Uwaga! mieszkańcy sołectw: Jezierzyce Osiedle i Włynkowo

20 wrz 2018

W dniu 20 września 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Osiedle  o godzinie 18.00  odbędzie się zebranie wiejskiej, którego tematem przewodnim będzie podział środków finansowych przypadających sołectwu na 2019 rok. Natomiast w dniu 21 września br. na zebranie sołeckie, zapraszamy do miejscowości Włynkowo, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej o godzinie 18.00

czytaj więcej

Uhonorowani

18 wrz 2018

W dniu dzisiejszym w słupskim ratuszu podczas II Konferencji Renowacji Zabytków doceniono przedstawicieli, firmy oraz placówki które mają ogromny wkład w ochronę zabytków w regionie słupskim.

czytaj więcej

Statut Gminy Słupsk

14 wrz 2018

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmian do Statutu Gminy Słupsk. Prosimy o zapoznanie się z zawartością oraz przesłanie ewentualnych uwag na adres bozenaj@gminaslupsk.pl, pozostawienie informacji w sekretariacie Urzędu Gminy bądź wysyłkę tradycyjną pocztą na wyznaczonym formularzu dostępnym w pliku załącznika.

czytaj więcej

Oświadczenie

07 wrz 2018

Wójt Gminy Słupsk informuję, iż w dniu 6.09.2018 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku doręczyło do Urzędu Gminy decyzję z dnia 17.08.2018 (SKO.460.12.2018) stwierdzającą nieważność decyzji z dnia 15 lutego 2016 OS.6220.1.20.2015 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pt. "Budowa zakładu produkcji mączki rybnej oraz olejów rybnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce nr 250/3 w obrębie Włynkówko, Gmina Słupsk, w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej"

czytaj więcej

Wyniki konsultacji społecznych

20 wrz 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 06.09.2018 do 12.09.2018 roku do konsultacji poddane zostały następujące projekty uchwał:

czytaj więcej