facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu grantowego służącemu realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku.

Zarządzenie 142/2020