facebook
youtube

Wypoczynek organizowany jest w miejscowości Skawa w gm. Raba Wyżna, w terminach 15-29 lipca 2017 roku oraz 5-19 sierpnia 2017 roku. Regulamin i program wypoczynku udostępniony jest na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wychowawcą wypoczynku może być osoba która ukończyła stosowny kurs, nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wypoczynek organizowany jest w miejscowości Skawa w gm. Raba Wyżna, w terminach 15-29 lipca 2017 roku oraz 5 - 19 sierpnia 2017 roku. Regulamin i program wypoczynku udostępniony jest na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pliki do pobrania:

Osoby zainteresowane pracą z dziećmi proszone są o kontakt z kierownikiem wypoczynku panią Renatą Gruda – Lalko pod nr tel. 606 633 228