facebook
youtube

W minioną środę w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Słupsk, podczas której Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017. Wykonanie budżetu za rok 2017 kształtuje się na poziomie 97,2 %. Nie wszystkie pozycje planu finansowego zostały wykonane w 100 %. Dotyczy to głównie wpływów ze sprzedaży mienia i dotacji z UE na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W wielu pozycjach plan dochodów został znacznie przekroczony.

 

W porównaniu do roku 2016 struktura dochodów nieznacznie się zmieniła. Niezmiennie najpoważniejszym źródłem dochodów są dochody własne (podatki, opłaty, sprzedaż mienia komunalnego), które stanowią 34,3 % wpływów ogółem. Wśród dochodów własnych na pierwszym miejscu znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 18,8 mln złotych, podatku rolnego 1,8 mln złotych, sprzedaż mienia 2,2 mln złotych. Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencje w kwocie 18,3 mln zł w tym subwencję oświatową – 16,0 mln złotych. Ponad 17,8 mln złotych to wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. W porównaniu do roku 2016 jest to więcej o ponad 3,3 mln zł tj. wzrost o 23 %. Na zadania, które realizujemy w imieniu rządu, otrzymaliśmy dotacje w wysokości 19 mln złotych. W porównaniu do roku 2016 jest to wzrost o 3 mln zł. Na realizację zadań własnych udało nam się pozyskać dotacje ze środków krajowych w łącznej kwocie ponad 3,9 mln złotych, a ze środków Unii Europejskiej ponad 2,3 mln złotych. Niskie dochody ze środków UE wynikają rozpoczętym dopiero w 2016 roku kontraktowaniem wniosków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Miniony rok był kolejnym rokiem, w którym udało się utrzymać bardzo wysoki wskaźnik (29,8%) wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Ponad 31 mln zł przeznaczyliśmy na rozwój naszej gminy. Wśród wydatków inwestycyjnych priorytetem były zadania drogowe, na które wydaliśmy ponad 11,9 mln zł. Inwestycje z zakresu uzbrojenia terenów w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną kosztowały nas w ubiegłym roku ponad 4,7 mln złotych w tym 1,8 mln zł. w ramach dwóch projektów realizowanych prze udziale środków z UE z programu POIiŚ.Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu Radni jednogłośnie przyznali Absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk.

Szczegóły wykonania budżetu za rok 2017 oraz plany na rok 2018 zawiera coroczna broszura „Budżet Gminy Słupsk”- tutaj...