facebook
youtube

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Kwota zwrotu podatku zależy od:
1. Ilości zakupionego oleju napędowego (na podstawie zgromadzonych faktur VAT) – 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.
2. Wysokości ustalonej na dany rok stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego (w roku 2018 stawka zwrotu podatku wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017r.).
3. Wysokości rocznego limitu (86,00 zł za 1 hektar) ustalonego dla rolnika w zależności od:
- ilości posiadanych użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego danego roku,
- stawki zwrotu podatku akcyzowego.

Przy ustalaniu rocznego limitu nie bierze się pod uwagę:
1. Gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (tj. zaprzestanie nastąpiło na podstawie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej).
2. Gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza (tj. innej niż produkcja roślinna i zwierzęca).

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:
1. Złożyć w terminie od 1 SIERPNIA 2018 r. do 31 SIERPNIA 2018 r. do Urzędu Gminy Słupsk wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg załączonego wzoru (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r.).
2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku tj. w okresie od 1 LUTEGO 2018 r. do 31 LIPCA 2018 r. Faktury VAT muszą być wystawione na osobę będącą płatnikiem podatku rolnego (wnioskodawcę).

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w m-cu październiku 2018 r. gotówką w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Pliki do pobrania:
- wniosek o zwrot podatku akcyzowego -więcej...
- zestawienie faktur VAT -więcej...
- klauzula informacyjna -więcej...