facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk informuję, iż w dniu 6.09.2018 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku doręczyło do Urzędu Gminy decyzję z dnia 17.08.2018 (SKO.460.12.2018) stwierdzającą nieważność decyzji z dnia 15 lutego 2016 OS.6220.1.20.2015 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pt. "Budowa zakładu produkcji mączki rybnej oraz olejów rybnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce nr 250/3 w obrębie Włynkówko, Gmina Słupsk, w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej"

Wójt Gminy Słupsk nie jest stroną postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności i nie ma uprawnień do weryfikacji wydanej decyzji. Decyzja SKO jest na tym etapie wypowiedzią organu w pierwszej instancji. O tym, czy jest trafna, przesądzi wynik ewentualnego postępowania odwoławczego i postępowania sądowo administracyjnego, jeżeli uprawnione do tego strony postępowania skorzystają z prawa do złożenia przysługujących im środków odwoławczych. Jak wiadomo, w tej samej sprawie Wójt Gminy Słupsk wszczął i prowadził postępowanie wznowieniowe, którego celem była weryfikacja tej samej decyzji środowiskowej, w oparciu o ujawnienie się nowych dowodów i okoliczności, nieznanych Wójtowi w dniu wydawania decyzji. W tym zakresie zlecono wykonanie przez biegłego oceny raportu oddziaływania na środowisko i zgromadzono szereg informacji oraz dowodów pozwalających na spojrzenie na sprawę w nowym świetle. Niestety, tuż przed rozstrzygnięciem sprawy postępowanie musiało zostać zawieszone z uwagi na wystąpienie wielu osób z wnioskiem o stwierdzenie nieważności tej samej decyzji, co spowodowało przekazania sprawy SKO i odsunięcie w czasie jej rozstrzygnięcia. Decyzję o dalszych losach postępowania wznowieniowego będzie można podjąć dopiero po uprawomocnieniu się decyzji SKO. Zależy ona także od postawy samego inwestora. Odnotować należy na marginesie, że z treści uzasadnienia decyzji wynika, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze wykorzystywało przy dokonywanej ocenie sprawy także materiały i dowody zgromadzone przez Wójta w postępowaniu wznowieniowym przed jego zawieszeniem. Potwierdza to dodatkowo, że niezależnie od kierunku, w jakim dalej potoczy się sprawa, dotychczasowe zaangażowanie i czynności wykonane w ramach wznowienia postępowania, były właściwe i niezbędne, a przede wszystkim odpowiadały postulatom zainteresowanych mieszkańców.

 

Wójt Gminy Słupsk

Barbara Dykier