facebook
youtube

Dotyczy właścicieli nieruchomości, której powierzchnia przekracza 3500 m2 oraz w ponad 70% powierzchni są zabudowane lub w takich proporcjach wyłączają tzw. powierzchnię biologicznie czynną, a w okolicy jednocześnie brakuje systemu kanalizacji.

Wójt Gminy Słupsk informuje, że zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.), od 1stycznia 2018r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1.właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2.posiadaczami samoistnymi nieruchomościami lub obiektów budowlanych,
3.użytkownikami wieczystymi gruntów,
4.posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (deszczowej) są zobowiązani do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty retencyjnej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wobec powyższego, władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, do których nie wpłynęła indywidualna prośba o przekazanie danych zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, do Wójta Gminy w terminie do 31.10.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk – pokój nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk.
Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupsk, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy (budynek „A” pok. nr 1 lub budynek „B” pok. 18).
Zgodnie z art. 272 ust. 22 przywołanej ustawy Wójt Gminy, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłaty, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.
Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji.Opłatę wnosi się za okresy kwartalne. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U z 2017r., poz. 2502) wynoszą: bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok; z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie opłaty za usługę wodną będą ustalane w oparciu o ogólnodostępne dane geodezyjno-budowlane oraz dane będące w posiadaniu tut. Urzędu. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Karolina Karnicka budynek „B” pokój nr 18 tel. 59 842 84 60 wew. 80.

Oświadczenie:tutaj...