facebook
youtube

Ruszyła rekrutacja na Forum Przedsiębiorstw 2018

20 maj 2018

Komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji gospodarczej, ciekawe panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty a przede wszystkim przekazanie przedsiębiorcom aktualnej wiedzy, nowych trendów oraz informacji niezbędnych w codziennej działalności to oferta Forum Przedsiębiorstw – imprezy gospodarczej organizowanej już po raz trzynasty przez Agencję Rozwoju Pomorza. Tegoroczna edycja odbędzie się 30 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Udział jest bezpłatny

czytaj więcej

Szanowni Państwo

17 maj 2018

Wnioski do Żłobka Gminnego w Siemianicach należy składać do Przedszkola Gminnego "Bajka" w Jezierzycach ul. Parkowa 4 76-200 Jezierzyce lub do Urzędu Gminy Słupsk Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk Budynek B pokój nr 3 (koniecznie w zaklejonych kopertach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 czerwca 2018r.

czytaj więcej

Dni otwarte

16 maj 2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Słupsk na DNI OTWARTE w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Bierkowie.

czytaj więcej

Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

16 maj 2018

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa 19 maja 2018r. Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG.

czytaj więcej

Informacja o wyborze

14 maj 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na usługę – zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla Projektu dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

czytaj więcej