facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk informuje, że w dniu 21 lutego 2014 roku została podpisana nowa ustawa o funduszu sołeckim

Zmiany jakie zostały wprowadzone w nowej ustawie dotyczą min. art. 6 , który mówi, że sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia na terenie swojego sołectwa lub sołectwa sąsiadującego oraz art. 7, który mówi, że w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, w momencie, gdy zadanie jest nie możliwe do zrealizowania lub pozostały na zadaniu (przedsięwzięciu) środki finansowe.

Dodatkowo wniosek, o którym mowa nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.


Zarządzenie Nr 32 /2012 Wójta Gminy Słupsk z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Procedur ustalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Słupsk

Regulamin Funduszu Sołeckiego Gminy Słupsk - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupsk Nr 32/2012 z dnia 30.07.2012r.

Procedury ustalania i wydatkowania funduszu sołeckiego w Gminie Słupsk - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupsk Nr 32 /2012 z dnia 30.07.2012 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/352/2013 - Fundusz Sołecki na rok 2014


Wniosek o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy:

Protokól zebrania:

Uchwała zebrania w sprawie: przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego:

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego:

Wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu: