facebook
youtube

Konsultacje społeczne

10 maj 2018

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podajemy do publicznej wiadomości.

czytaj więcej

Projekty eTwinning na lekcjach języka angielskiego

09 maj 2018

Nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czeslawa Miłosza w Siemianicach po odbytym  w sierpniu 2017 roku kursie 'ICT and free web tools' w Lisbonie w ramach projektu Erasmus + przeznaczonym dla nauczycieli, rozpoczęła w tym roku szkolnym dwa innowacyjne projekty eTwinning.

czytaj więcej

Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk

09 maj 2018

Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze.

czytaj więcej